Jak skutecznie dochodzić należności?

dochodzenie należności

Prowadzenie działalności gospodarczej często wiąże się z dochodzeniem należności. Odzyskiwanie długów może odbywać się na kilka sposobów. W pierwszej kolejności warto po prostu przypomnieć mailowo lub telefonicznie o niezapłaconych fakturach. Jeżeli okaże się to niewystarczające, wówczas należy podjąć dalsze kroki, które wiążą się z poniesieniem mniejszych lub większych nakładów finansowych. Podpowiadamy, jak można skutecznie dochodzić należności!

Wezwanie do zapłaty

Po nieudanych próbach skontaktowania się z dłużnikiem, kolejną czynnością niezbędną do wyegzekwowania należności jest skierowanie wezwania do zapłaty, które stanowi jedno z podstawowych narzędzi windykacyjnych. Jest to wyrażone w formie pisemnej żądanie adresowane do dłużnika, w którym domagamy się dokonania zapłaty świadczenia we wskazanym terminie i w określony sposób pod groźbą sankcji. Jest to bardzo prosta czynność, która nie wymaga dużego zaangażowania z naszej strony.

Przygotowując wezwanie do zapłaty, należy pamiętać o wskazaniu danych do kontaktu, kwoty należności, numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zapłata należności, wskazaniu terminu, w jakim ma nastąpić ta zapłata oraz wysłaniu wezwania do zapłaty za potwierdzeniem odbioru, co pozwali na kontrolowanie daty zapłaty – dowiadujemy się w rozmowie z przedstawicielem Kancelarii Radców Prawnych Mamczarek i Migdalska z Warszawy.

Polskie prawo nie podaje nam liczby wezwań, jakie możemy wysłać do dłużnika. Z prawnego punktu widzenia nie ma to żadnego znaczenia, jednak często większa liczba wysłanych wezwań może skłonić dłużnika do dokonania spłaty należności.

Zawezwanie do próby ugodowej

Jest to próba znalezienia optymalnego rozwiązania sporu pomiędzy stronami i zawarcia porozumienia, co do spłaty zadłużenia. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej jest pierwszą czynnością podjętą przed sądem, która zmierza do wyegzekwowania należności. Wiąże się także z koniecznością poniesienia określonych kosztów. Sam wniosek nie jest tak bardzo sformalizowany jak pozew – wystarczy zawrzeć w nim:

  • sąd, do którego kierujemy pismo,
  • strony postępowania,
  • zwięzły opis sprawy,
  • wartość przedmiotu sporu,
  • propozycję ugodową, (np. rezygnację z naliczania odsetek, zmniejszenie kwoty należności głównej, czy rozbicie płatności na raty),
  • dowód uiszczenia opłaty od wniosku.

Pozew sądowy

Jeśli do chwili obecnej nadal nie otrzymaliśmy swoich należności, wówczas jedyną możliwością jest wystąpienie na drogę postępowania sądowego. Złożenie pozwu zabezpieczy nasz interes, a wydany wyrok będzie tytułem egzekucyjnym, który umożliwi nam wyegzekwowanie długu z pomocą komornika. Złożenie pozwu nie jest jednak tak prostą czynnością, jak wcześniejsze etapy dochodzenia należności. Tutaj wymagane jest zachowanie wielu warunków formalnych, a każdy najmniejszy błąd może spowodować zwrócenie pisma już na etapie jego weryfikacji. Co więcej, błędne poprowadzenie procesu, nieskorzystanie z różnych możliwości procesowych, czy braki w materiale dowodowym mogą nas narazić na ryzyko oddalenia powództwa i przegranie sprawy. Aby tego uniknąć, należy złożyć pozew za pośrednictwem kancelarii radców prawnych w Warszawie, która pomaga swoim Klientom w zakresie windykacji należności na drodze postępowań sądowych.

Po uzyskaniu korzystnego wyroku lub nakazu zapłaty odzyskanie należności będzie znacznie łatwiejsze. Nakaz zapłaty stanowił tytuł egzekucyjny. Egzekucja należności to końcowy etap sądowego dochodzenia roszczeń. Jednak zanim on nastąpi, należy złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji. Warto dodać, że tego typu sprawy windykacyjne mogą trwać nawet kilka miesięcy, dlatego niezależnie od tego, na jakim etapie windykacji jest sprawa, warto podjąć dialog ze stroną postępowania.