Prospekt emisyjny

prospekt emisyjny

Prospekt emisyjny to dokument, w którym spółka wchodząca na giełdę zamieszcza informacje na temat swojej działalności.

Prospekt emisyjny – co warto wiedzieć na temat tego dokumentu?

Emisja akcji przez spółkę to bardzo skomplikowany proces. Wiele trudności sprawiają kwestie formalne, a jednym z dokumentów, jakie należy wówczas przygotować, jest prospekt emisyjny. Co warto wiedzieć na temat tego dokumentu?

Prospekt emisyjny – co to takiego jest? Podstawowe informacje na temat prospektu

Prospekt emisyjny to dokument, który muszą sporządzić spółki przygotowujące się do emisji akcji, czyli wejścia na giełdę papierów wartościowych. Jakie informacje zawiera prospekt emisyjny spółki? W pewnym uproszczeniu można stwierdzić – i nie będzie to błędem – że zawiera on najważniejsze dane na temat przedsiębiorstwa. Prospekt jest swoistym kompendium przedstawiającym informacje o spółce, w tym na przykład o:

  • przedmiocie prowadzonej działalności biznesowej,
  • celach biznesowych – rozumie się przez to zarówno cele strategiczne, jak i operacyjne,
  • misji oraz wizji,
  • strukturze organizacyjnej,
  • składzie zarządu, który kieruje danym przedsiębiorstwem, wraz z przedstawieniem ich sylwetki,
  • przewagach konkurencyjnych, które mogą przyczynić się do osiągnięcia sukcesu biznesowego przez firmę,
  • czynnikach ryzyka zagrażających rozwojowi przedsiębiorstwa na rynku,
  • warunkach przeprowadzenia emisji akcji,
  • planowanym sposobie wykorzystania kapitału, który spółka pozyska w ramach emisji akcji.

Co zawiera prospekt emisyjny?

Zasadniczo, prospekty emisyjne dzieli się na trzy główne elementy. Pierwsza z sekcji zawiera informacje na temat przedsięwzięcia, jakim jest emisja akcji wejście na giełdę. W tym miejscu prezentuje się informacje dotyczące np. tego, ile wyniesie cena emisyjna papierów wartościowych (akcji) w momencie wypuszczenia ich na rynek.

W następnej części zamieszcza się przedstawienie działalności przedsiębiorstwa, jego atuty i przewagi konkurencyjne czy ryzyka, które mogą ograniczyć skalę prowadzonej działalności. To właśnie w tym miejscu opisuje się również produkty i usługi oferowane przez przedsiębiorstwo klientom. Wiele miejsca poświęca się przedstawieniu rynku, na którym działa organizacja, a także swoich klientów i podmiotów konkurencyjnych. Dlaczego się to robi? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta: ponieważ celem kierownictwa spółki jest zachęcenie inwestorów do tego, by kupili akcje, potencjalni akcjonariusze powinni wiedzieć możliwie jak najwięcej na temat przedsiębiorstwa, w które być może zainwestują.

Kolejna, trzecia sekcja skupia się na zaprezentowaniu danych finansowych oraz księgowych. Są to kluczowe dane z punktu widzenia wszystkich tych, którzy chcą przeprowadzić analizę finansową przedsiębiorstwa. Dzięki tej analizie można ocenić płynność finansową przedsiębiorstwa, tzn. zdolność do spłaty zaciągniętych zobowiązań, a także rentowność, czyli stosunek zysku do osiąganych przychodów ze sprzedaży.

Dlaczego przygotowanie prospektu emisyjnego jest takie trudne? Nie powinno być to wyzwaniem, jeśli zwrócimy uwagę na fakt, że firmy, które chcą wejść na giełdę, zazwyczaj mają dobrze wykwalifikowane kadry. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że sam dokument ma kilkaset stron, a sam prospekt trzeba przygotować zgodnie z przepisami krajowymi oraz międzynarodowymi.