Apelacja karna

apelacja karna

Standardową procedurą w sprawach karnych jest apelacja, ponieważ jak wynika z charakteru spraw karnych, przynajmniej jedna ze stron bywa niezadowolona z wyroku wydanego przez sąd karny. Poprawne skonstruowanie oraz zaadresowanie ma kluczowy wpływ na jej procedowanie. Czas reakcji oraz forma ma znaczenie, warto więc zastosować się do specjalnych wytycznych.

Czym właściwie jest apelacja karna

Wszystkie postępowania toczące się na podstawie polskiego porządku prawnego są określane jako dwuinstancyjne. Oznacza to, że strona lub obie strony, które są niezadowolone z wyroku wydanego przez sąd karny pierwszej instancji, mają pełne prawo do odwołania się do sądu lub organu drugiej instancji. Zasada obowiązuje jednakowo w prawie cywilnym, administracyjnym oraz karnym. Artykuł 444 § 1 Kodeksu postępowania karnego wskazuje jasno, że „od wyroku sądu pierwszej instancji stronom, a pokrzywdzonemu od wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu przysługuje apelacja”. Częstą praktyką jest składanie apelacji przez obie strony, ponieważ jedna strona może być niezadowolona z wygłoszonego wyroku, orzeczona kara wobec drugiej strony jest zbyt łagodna lub orzeczone świadczenia na rzecz danej strony są za niskie. Adwokat każdej ze stron powinien mieć zawsze przygotowane dokumenty apelacyjne, szczególnie przed ogłoszeniem wyroku skazującego.

Kiedy należy złożyć apelację karną

Apelacja, aby była wzięta pod uwagę przed sąd drugiej instancji, musi zostać złożona w wymaganym przez przepisy terminie. Należy ją złożyć do czternastu dni i biegnie dla każdego uprawnionego podmiotu do złożenia apelacji od daty doręczenia wyroku sądu karnego wraz z uzasadnieniem. Koniecznym jest wcześniejsze złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Wniosek powinien wskazywać czy dotyczy określonych czynów lub całego wyroku. Postanowienia wyroku niezaskarżone w trakcie apelacji stają się w pełni prawomocne pomimo dalszego przeprowadzania postępowania apelacyjnego w stosunku do pozostałych postanowień. Najlepszym pomysłem jest złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia co do całości wyroku. Pamiętać trzeba, aby apelację karną złożyć do sądu wyższej instancji poprzez sąd wydający wyrok oskarżający. Apelacja od wyroku wydanego przez sąd okręgowy może zostać złożona samodzielnie. Najbezpieczniejszym wyjściem jest pozostawienie złożenia apelacji karnej wyspecjalizowanej jednostce. Kancelaria prawna zatrudnia specjalistów pokroju adwokatów oraz radców prawnych, którzy są biegli w tematach prawnych takich jak składanie apelacji. 

Jak powinna być skonstruowana apelacja karna

Najważniejszym faktem jest, aby w treści apelacji karnej znalazło się jasne wskazanie i uzasadnienie błędów popełnionych przez sąd wydający wyrok oskarżających. Kolejną furtką jest żądanie przeprowadzenia dowodów, które nie zostały dopuszczone przez sąd pierwszej instancji. Możliwym jest również dopuszczenie dowodów, których konieczność pojawia się dopiero w momencie przeprowadzania postępowania apelacyjnego. Powodzenie apelacji karnej w dużej mierze zależy od ciężaru popełnionych błędów przez sąd pierwszej instancji. Znając rodzaje błędów popełnione przez sąd, można oszacować szanse na powodzenie postępowania apelacyjnego. Termin na rozpatrzenie apelacji nie został określony ustawowo. Każdy powiat, na którego terenie znajduje się sąd, będzie miał różny czas na przeprowadzenie postępowania apelacyjnego. Termin zależny jest również od rodzaju naniesionej kary na dany podmiot. Jako przykład może posłużyć miasto Konin, gdzie średni czas oczekiwania na pierwszą rozprawę apelacyjną przed sądem okręgowym czeka się około pół roku, natomiast w przypadku sądu apelacyjnego termin wydłuża się do około roku.